Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Profeina sp. z o.o.

1. Czego dotyczy niniejsza informacja?

Niniejsza informacja dotyczy zasad przetwarzania danych osobowych przez Profeina sp. z o.o. siedzibą w Warszawie, a w szczególności:

 • określa rodzaje danych osobowych, które gromadzimy;
 • wyjaśnia, w jaki sposób i dlaczego gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe;
 • wyjaśnia, kiedy i dlaczego będziemy dzielić się danymi osobowymi z innymi podmiotami; oraz
 • wyjaśnia prawa i możliwości wyboru, które masz, jeśli chodzi o Twoje dane osobowe.

Chcemy, aby było dla Ciebie jasne czy niniejsza Polityka obejmuje również zasady przetwarzania Twoich danych osobowych. Informacja znajduje zastosowanie, jeżeli:

 • jesteś Klientem, tj. nabywasz od nas usługi lub Przedstawicielem Klienta, tj. reprezentujesz Klienta w relacjach z nami;
 • jesteś Dziennikarzem lub Redaktorem, współpracujesz z nami przy przygotowaniu treści i/lub ich publikacji w mediach;
 • jesteś Partnerem biznesowym, tj. dostarczasz nam produkty lub usługi, lub Przedstawicielem Partnera biznesowego, tj. reprezentujesz Partnera w relacjach z nami;
 • jesteś Współpracownikiem, tj. wykonujesz dla nas zlecenia związane z głównym obszarem naszego działania;
 • jesteś Kooperantem sieci Enterie, tj. realizujesz zadania zlecone przez naszego Klienta na jednym z rynków, gdzie operuje Enterie, lub Przedstawicielem Kooperanta reprezentujesz Kooperanta w relacjach z nami;
 • jesteś Użytkownikiem naszych serwisów internetowych: www.profeina.pl oraz www.enterie.com, w tym w szczególności korzystasz z zawartych tam formularzy, zasady przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności na stronie profeina.pl/pl/ochronadanych.
 • jesteś Kandydatem, tj. bierzesz udział w rekrutacji;

Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej (2016/679) („RODO„) oraz innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO.

2. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych jest Profeina sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nieporęcka 2/1, 03-745 Warszawa („Administrator”, „my”, „nas” lub „nasz”). W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z nami korespondencyjnie lub na adres e-mail: admin@profeina.pl.

3. Jakie informacje o Tobie zbieramy?

Jeżeli jesteś Klientem lub Przedstawicielem Klienta, zbieramy informacje przekazywane nam w przesyłanych przez Ciebie dokumentach, w trakcie rozmów, wymiany e-maili i spotkań, w tym w szczególności informacje niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Mogą to być w szczególności: imię, nazwisko, adres siedziby, numer telefonu komórkowego, numer rachunku bankowego., NIP, REGON i in.

Jeżeli jesteś Współpracownikiem, zbieramy informacje przekazywane nam w przesyłanych przez Ciebie dokumentach, w trakcie rozmów, wymiany e-maili i spotkań, w tym w szczególności informacje niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Mogą to być w szczególności: imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres siedziby, nr PESEL, numer dowodu osobistego, numer rachunku bankowego., NIP, REGON i in.

Jeżeli jesteś Partnerem lub Kooperantem, Przedstawicielem Partnera lub Przedstawicielem Kooperanta zbieramy informacje kontaktowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, jak i informacje niezbędne do zawarcia i realizacji umowy: adres siedziby, numer rachunku bankowego., NIP, REGON i inne dane, które zbieramy w czasie trwania relacji biznesowej.

Jeżeli jesteś Dziennikarzem lub Redaktorem są to imię, nazwisko, stanowisko, nazwa redakcji, dla której pracujesz, adres e-mail, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego i ewentualnie inne dane kontaktowe, które służą do utrzymania zawodowej komunikacji.

Jeżeli jesteś Użytkownikiem zbieramy dane niezbędne do nawiązania relacji biznesowej: imię, nazwisko, adres e-mail, adres strony internetowej, numer telefonu, oraz dane dotyczące branży i obszaru działania – o ile te dane nam udostępniłeś poprzez formularz.

Jeżeli jesteś Kandydatem, zbieramy informacje zawarte w dokumentach aplikacyjnych, przekazywane nam w trakcie rozmów, wymiany e-maili i spotkań. Są to w szczególności imię, nazwisko, dane kontaktowe, informacje o wykształceniu, doświadczeniu zawodowym, kwalifikacjach, znajomości języków obcych i zainteresowaniach.

4. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane

Jeżeli jesteś Klientem, Dziennikarzem lub Redaktorem, Partnerem, Współpracownikiem, Kooperantem lub Użytkownikiem przetwarzamy Twoje dane osobowe:

 • w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 • w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. w ramach czynności wykonywanych w związku z zawarciem i wykonaniem umowy, dla celów związanych z obsługą umowy, rozliczeniami, utrzymywaniem relacji biznesowych, składaniem zamówień i zleceń, roszczeniami, dla celów administracyjnych, statystycznych, raportowych, a także marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług.

Jeżeli jesteś Przedstawicielem Klienta, Przedstawicielem Partnera lub Przedstawicielem Kooperanta przetwarzamy Twoje dane osobowe:

 • w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. w związku z zawarciem i wykonaniem umowy z podmiotem, który reprezentujesz, dla celów związanych z obsługą umowy, rozliczeniami, utrzymywaniem relacji biznesowych, składaniem zamówień i zleceń, roszczeniami, dla celów administracyjnych, statystycznych, raportowych, a także marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług.

Jeżeli jesteś Kandydatem, przetwarzamy Twoje dane osobowe:

 • za Twoją zgodą (o ile jest ona ważną i skuteczną podstawą przetwarzania danych) (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celach związanych z prowadzoną rekrutacją;
 • w celu zawarcia i realizacji umowy u pracę lub umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

5. Komu udostępniamy Twoje dane

Gdy jest to niezbędne do realizacji celów, w których przetwarzamy Twoje dane, możemy przekazywać je:

 • podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (np. organom ścigania, organom nadzoru, itp.);
 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie, tj. firmom świadczącym na naszą rzecz określone usługi, z których wykonaniem wiąże się przetwarzanie danych osobowych. np. podwykonawcom, podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu księgowości, doradztwa, konsultingu, marketingu czy rekrutacji;
 • podmiotom współtworzącym sieć Enterie, w której działamy, świadczącym określone usługi, z których wykonaniem wiąże się przetwarzanie danych osobowych, w szczególności podanie danych osobowych osoby, która się z nami kontaktowała w celu pozyskania oferty.

6. Jak długo przechowujemy Twoje dane

Przechowujemy informacje o Tobie przez okres konieczny dla realizacji celów przedstawionych w niniejszej polityce ochrony prywatności i zgodny z naszymi politykami przechowywania danych (o ile dłuższy okres nie jest wymagany przez obowiązujące prawo). Nasze polityki przechowywania danych opierają się na przepisach obowiązującego prawa. Zachowamy i będziemy wykorzystywać informacje o Tobie w zakresie niezbędnym do spełnienia wymogów prawnych (np. jeśli mamy obowiązek zachować informacje o Tobie dla celów podatkowych), rozstrzygnięcia sporów, wykonania umowy, ugody lub w celu określonym w niniejszej informacji.

Jeżeli jesteś Klientem, Przedstawicielem Klienta, Partnerem, Przedstawicielem Partnera Współpracownikiem, Kooperantem , Przedstawicielem Kooperanta lub Użytkownikiem przechowujemy Twoje dane tak długo, jak zobowiązują nas do tego przepisy prawa oraz przez okres określony przez przepisy dotyczące przedawnienia roszczeń.

Jeżeli jesteś Dziennikarzem lub Redaktorem przechowujemy Twoje dane tak długo, jak długo pracujesz w branży medialnej i profil redakcji jest zbieżny z portfolio naszych klientów lub do chwili cofnięcia przez Ciebie zgody na ich przechowywanie.

Jeżeli jesteś Kandydatem, przechowujemy Twoje dane do zakończenia procesu rekrutacji, a jeżeli wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie w przyszłych procesach rekrutacji, najdłużej do chwili cofnięcia przez Ciebie zgody.

7. Jakie prawa Ci przysługują

Korzystając z przysługujących Ci praw w zakresie przetwarzania danych osobowych, możesz kierować do nas następujące żądania:

 • jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie; pamiętaj jednak, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem;
 • możesz zażądać dostępu do Twoich danych osobowych i uzyskać ich kopię;
 • możesz skorzystać z prawa do przenoszenia swoich danych osobowych tzn. zażądać od nas uzyskania Twoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także możesz zażądać, abyśmy przesłali te dane bezpośrednio innemu administratorowi, jeżeli przetwarzamy je w sposób zautomatyzowany na podstawie Twojej uprzedniej zgody;
 • możesz zażądać poprawienia Twoich danych osobowych, jeżeli są one niepoprawne lub niekompletne;
 • w związku ze swoją szczególną sytuacją, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je powołując się na nasz uzasadniony prawnie interes; możesz także sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych dla potrzeb komunikacji bezpośredniej prowadzonej na rzecz naszych Klientów lub marketingu bezpośredniego;
 • w przypadkach określonym prawem – np. jeśli Twoje dane są nieaktualne, zbędne, przetwarzane niezgodnie z prawem, a także jeżeli wycofałeś/wycofałaś swoją zgodę na ich przetwarzanie (gdy zgoda była podstawą takiego przetwarzania) lub skutecznie wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – możesz zażądać usunięcia Twoich danych osobowych;
 • możesz też zażądać ograniczenia przetwarzania danych na czas rozpatrywania przez nas Twojego sprzeciwu lub zgłoszenia dotyczącego poprawności Twoich danych osobowych, zgodności z prawem przetwarzania Twoich danych lub naszego prawnie uzasadnionego interesu, a także jeśli dane potrzebne są Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień skontaktuj się z nami korespondencyjnie lub pod adres e-mail admin@profeina.pl.

W każdym przypadku, w którym uznasz, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO, masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Czy musisz podawać nam swoje dane i skąd je bierzemy?

Jeżeli jesteś Klientem, Partnerem, Współpracownikiem, Kooperantem podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy oraz utrzymywania relacji biznesowych.

Jeżeli jesteś Przedstawicielem Klienta, Przedstawicielem Partnera, Przedstawicielem Kooperanta  lub Użytkownikiem podanie przez Ciebie Twoich danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie utrudni lub uniemożliwi nam kontakt lub zawarcie lub wykonanie umowy z podmiotem, który reprezentujesz. Jeżeli nie podałeś nam swoich danych osobiście, przekazał nam je podmiot, który reprezentujesz, bądź pochodzą one ze źródeł ogólnodostępnych.

Jeżeli jesteś Dziennikarzem lub Redaktorem podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale niezbędne abyśmy mogli dostarczać Ci informacji dotyczących naszych klientów w postaci komunikatów prasowych, artykułów, wypowiedzi, komentarzy do bieżących wydarzeń, raportów bądź zaproszeń na spotkania, wywiady czy konferencje, które mogą być pomocne w Twojej pracy.

Jeżeli jesteś Kandydatem, podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będziemy w stanie uwzględnić Twojej kandydatury w prowadzonych rekrutacjach. W każdym wypadku mamy prawo żądać od Ciebie danych wskazanych w art. 221 Kodeksu pracy.